پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3058)

فصل دوم مواد و روش‌ها27۲-۱ مواد، وسایل و دستگاه‌های موردنیاز برای آزمایش‌ها به شرح زیر است:28۲-۲ کشت و پاساژ رده سلول‌های فیبروبلاست انسانی30۲-۲-۱ رده سلولی موردمطالعه30۲-۲-۲ آماده‌سازی محیط کشت سلولی30۲-۲-۳ پاساژ سلولی31۲-۲-۴ شمارش سلولی32۲-۲-۵ انجماد ادامه مطلب…

By 92, ago