پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3058)

فصل دوم مواد و روش‌ها27۲-۱ مواد، وسایل و دستگاه‌های موردنیاز برای آزمایش‌ها به شرح زیر است:28۲-۲ کشت و پاساژ رده سلول‌های فیبروبلاست انسانی30۲-۲-۱ رده سلولی موردمطالعه30۲-۲-۲ آماده‌سازی محیط کشت سلولی30۲-۲-۳ پاساژ سلولی31۲-۲-۴ شمارش سلولی32۲-۲-۵ انجماد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3059)

1-9)گروه های میکروبی تولید آنتی بیوتیکها……………………………………………………………………………. 251-9-1)اکتینومایستها…………………………………………………………………………………………………………….. 261-9-1-1) باکتری Saccharopolyspora erythraea ……………………………………………………………. 30 1-10)تقسیم‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها ……………………………………………………………………………………………. 311-10-1) طبقه‌بندی بر مبنای شباهت عمومی ساختار شیمیایی…………………………………………………… 311-10-1-1)ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………… 331-10-2) طبقه‌بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………………………………………. 35 در این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3061)

3-5-3 ترانسفورماسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 463-5-3-1 اماده سازی سلول های شایسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 473-5-3-2 ترانسفورماسیون سلول های شایسته E.coli BL21(DE3) با محصول لایگیشن………………………………………………… 483-5-4 ارزیابی کلونی ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 483-5-5 استخراج پلاسمید بیانی pet-28aحاوی ژن ناحیه VپروتئیALCAM……………………………………………………………. 493-5-6 تایید انزیمی پلاسمید استخراج ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3062)

3-4-3 ارزیابی کلونی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 363-4-4 استخراج پلاسمید – AMP+ pBSK حاوی DNAپروتئین ALCAM…………………………………………………………… 363-4-5 تایید آنزیمی پلاسمید استخراج شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 383-4-5-1 هضم آنزیمی دوگانه یا Double digestion…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 393-4-5-2 الکتروفورز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 393-5 ساب کلونینگ ژن پروتئین ALCAM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 393-5-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3063)

1-9-1-3: منطقه II221-9-1-2: منطقه III221-9-1-4: قطعه IS1016 231-9-1-5: تعداد کپی جایگاه CAP241-9-1-6: تکامل ژنوم سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلونزا251-9-1-7: ژنوتیپ های HIB271-10: روش های تعیین تعداد کپی جایگاه CAP در ژنوم هموفیلوس آنفلونزا:281-11: REAL-TIME ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3064)

1-کلیات31-1- مقدمه31-2- میکروبها و دستگاه گوارش پرندگان81-3- تاثیر میکروارگانیسمها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش91-4- موارد مصرف آنتیبیوتیکها در طیور101-4- 1- محرک رشد آنتیبیوتیکی و مکانیسم عمل آنتیبیوتیکها11 1-4- 2- آنتیبیوتیکها و معایب مصرف آنها121-4- 3- ممنوعیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3066)

درپایان از اساتید بزرگوار مشاور جناب آقایان دکتر شیروی ، دکتر بندگی و سرکار خانم پهلوان کارشناس محترم آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان تشکر فراوان دارم.فهرست مطالبعنوانصفحهچکیده 1 در این سایت فقط تکه هایی از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3068)

2-1-3-4. اثر لیپو پلی ساکارید بر پرولیفراسیون فیبروبلاست‌ها222-1-3-5. اثر سینرژیسمی‌پروتئین نوترکیب CagA و لیپو پلی ساکارید در بروز پاسخ ایمنی مناسب علیه هلیکوباکتر پیلوری232-1-3-6. نقش حفاظتی لیپو پلی ساکارید در بقای پیوند سلول‌های بنیادی242-1-3-7. فعالیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3069)

1-1-10-6. جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها171-1-11. رادیکال های آزاد181-1-11-1. استرس اکسیداتیو181-1-11-2. واکنش های رادیکال های آزاد201-1-11-3. تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد211-1-11-4. انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن221-1-11-5. روش های مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago